10 khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội tăng mạnh từ ngày 01/07/2023

Tháng Năm 16, 2023by Duntax0

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, lương cơ sở sẽ tăng từ ngày 01/07/2023. Theo đó hàng loạt các loại trợ cấp gắn với lương cơ sở cũng sẽ tăng theo, trong đó có 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), cụ thể:

10 khoản trợ cấp BHXH tặng mạnh từ 01/07/2023

1. Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau:

Điều 29 Luật BHXH năm 2014 quy định:

 • Sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì người lao động sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày/năm.
 • Thời gian nghỉ này bao gồm cả ngày lễ, Tết và nghỉ hằng tuần.
 • Trong thời gian nghỉ này, người lao động sẽ không được doanh nghiệp trả lương nhưng thay vào đó, sẽ được cơ quan BHXH thanh toán tiền chế độ.

Do tiền chế độ dưỡng sức sau ốm đau được tính dựa trên lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, tiền trợ cấp cũng tăng theo:

 • Công thức tính: Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Tiền trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

447.000 đồng/ngày

540.000 đồng/ngày

2. Trợ cấp 1 lần khi sinh con:

Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định:

 • Lao động nữ tham gia BHXH mà sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng trợ cấp 1 lần.
 • Loại trợ cấp này cũng được cơ quan BHXH tính toán dựa trên lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng kéo theo trợ cấp 1 lần khi lao động nữ sinh cũng tăng:
 • Công thức tính: Trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

2,98 triệu đồng/con

3,6 triệu đồng/con

3. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

Khoản 3 Điều 41 Luật BHXH năm 2014 quy định:

 • Lao động nữ ngay sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì sẽ được xem xét giải quyết nghỉ chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau  thai sản từ 05 ngày đến 10 ngày.
 • Thời gian nghỉ này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và nghỉ hằng tuần.
 • Trong thời gian nghỉ dưỡng sức, dù không được doanh nghiệp trả lương nhưng người lao động sẽ được cơ quan BHXH thanh toán tiền chế độ.
 • Công thức tính: Mức trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày = 30% x Mức lương cơ sở.

Tiền trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

447.000 đồng/ngày

540.000 đồng/ngày

4. Trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được nhận trợ cấp 1 lần.

Mức trợ cấp bao gồm 02 khoản tiền sau:

 • Khoản trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động.
 • Khoản trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong đó chỉ có phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

 • Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Như vậy, khi lương cơ sở 2023 tăng, phần trợ cấp 1 lần tính theo mức độ suy giảm lao động cũng sẽ tăng như sau:

Trường hợp

Trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Suy giảm 5% khả năng lao động

7,45 triệu đồng

09 triệu đồng

Suy giảm từ 6% – 30% khả năng lao động trở lên

7,45 triệu đồng + 745.000 đồng x % suy giảm lao động vượt quá 5%

09 triệu đồng + 900.000 đồng x % suy giảm lao động vượt quá 5%

5. Trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Theo Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp hằng tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng cũng bao gồm 02 khoản tiền sau:

 • Khoản trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động.
 • Khoản trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong đó chỉ có phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

 • Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Trường hợp

Trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động,

bệnh nghề nghiệp

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Suy giảm 31% khả năng lao động

447.000 đồng/tháng

540.000 đồng/tháng

Suy giảm từ 32% khả năng lao động trở lên

447.000 đồng + 29.800 đồng x % suy giảm lao động vượt quá 31%

540.000 đồng + 36.000 đồng x % suy giảm lao động vượt quá 31%

6. Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Căn cứ Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trợ cấp phục vụ hằng tháng sẽ được chi trả cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà có thêm một trong các điều kiện sau:

 • Bị liệt cột sống.
 • Mù hai mắt.
 • Cụt, liệt hai chi.
 • Bị bệnh tâm thần.

Công thức tính: Trợ cấp phục vụ/tháng = Mức lương cơ sở

Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

1,49 triệu đồng/tháng

1,8 triệu đồng/tháng

7. Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định:

 • Trường hợp người lao động chết do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết khi đang điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa được giám định thì thân nhân sẽ được thanh toán trợ cấp 1 lần.
 • Công thức tính: Trợ cấp 1 lần = 36 x Mức lương cơ sở

Trợ cấp 1 lần khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

53,64 triệu đồng

64,8 triệu đồng

8. Trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật:

Theo Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động

 • Sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, người lao động quay trở lại làm việc mà trong 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa phục hồi thì được giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật.
 • Công thức tính: Mức trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Mức trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

447.000 đồng/ngày

540.000 đồng/ngày

9. Trợ cấp mai táng khi người lao động chết:

Điều 66 Luật BHXH năm 2014 quy định : “Những người lao động sau đây nếu không may tử vong thì thân nhân lo mai táng cho họ sẽ được nhận trợ cấp:

 • Người đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu quá trình đóng BHXH mà có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Người đang hưởng lương hưu.
 • Người đang hưởng trợ cấp cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
 • Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Công thức tính: Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở

Mức trợ cấp mai táng

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

14,9 triệu đồng

18 triệu đồng

10. Trợ cấp tuất hằng tháng:

Căn cứ Điều 68 Luật BHXH năm 2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng chi trả cho thân nhân người lao động hiện cũng được tính gắn liền với lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, khoản tiền này cũng tăng theo:

Trường hợp

Công thức tính

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng

Trợ cấp tuất hằng tháng = 70% x Mức lương cơ sở

1,043 triệu đồng/tháng

1,26 triệu đồng/tháng

Trường hợp còn lại

Trợ cấp tuất hằng tháng = 50% x Mức lương cơ sở

745.000 đồng/tháng

900.000 đồng/tháng

Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DŨNG NGUYỄN

Những câu hỏi thường gặp về Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Dũng Nguyễn

❖ Các dịch vụ của Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Vì sao chọn Thuế Dũng Nguyễn?

❖ Thông tin liên hệ Công ty Thuế Dũng Nguyễn?

Kết nối với Thuế Dũng Nguyễn

Bản quyền thuộc về THUẾ DŨNG NGUYỄN – MST: 0312661622